Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Voor alle bestellingen via Dressuurproeven.nl gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dressuurproeven.nl en op alle met Dressuurproeven.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dressuurproeven.nl is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dressuurproeven.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Dressuurproeven.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Dressuurproeven.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Dressuurproeven.nl is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Dressuurproeven.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Dressuurproeven.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Dressuurproeven.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Dressuurproeven.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dressuurproeven.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten 100% met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Dressuurproeven.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Europa. Ten aanzien van bepaalde producten gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Dressuurproeven.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of beschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Vooraf overmaken (betaallink), IDeal, SofortBanking, Bancontact, Apple Pay, Klarna Achteraf Betalen, Credit Card, Betalen bij afhalen.
3.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.8 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 
Artikel 4 Levering
4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling (gestreefd word om dit binnen 1-3 werkdagen te doen indien de goederen direct op voorraad zijn).
Indien de artikelen niet op voorraad zijn streven wij ernaar om de artikelen binnen 3-5 werkdagen te leveren, tenzij anders staat aangegeven.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.5 Wij leveren binnen Nederland en naar België en Duitsland.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Dressuurproeven.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Dressuurproeven.nl zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Dressuurproeven.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dressuurproeven.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Dressuurproeven.nl te retourneren.
Dressuurproeven.nl ruilt het product dan direct om of betaalt het goederenbedrag zo spoedig mogelijk terug en uiterlijk binnen 14 dagen. Dit kan alleen alleen middels het Retourformulier welke meegezonden dient te worden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn, schoon en verpakt in de originele verpakking.
Retouradres :
Dressuurproeven.nl, De Horst 10 6932 BS WESTERVOORT
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Dressuurproeven.nl zorg voor de vervanging van een nieuw product.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van Dressuurproeven.nl, dit geldt ook bij het omruilen van artikelen, hier komen de verzendkosten voor rekening van Dressuurproeven.nl.
6.6 Indien het order bedrag na retour boeken van een deel van de artikelen onder de €69,- komt, zullen de verzendkosten in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag.
6.7 Indien de bestelling wordt geannuleerd, zal het orderbedrag exclusief eventuele betaalde verzendkosten, worden teruggestort.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Dressuurproeven.nl geeft op alle goederen en materialen nooit meer garantie dan door de leverancier wordt gegeven. Garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
7.2 Dressuurproeven.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Dressuurproeven.nl.
Dressuurproeven.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Dressuurproeven.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat Dressuurproeven.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dressuurproeven.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Dressuurproeven.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Dressuurproeven.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dressuurproeven.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Dressuurproeven.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres - het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site - het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 Dressuurproeven.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 Dressuurproeven.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen
12.1 - Identiteit van de ondernemer
Dressuurproeven.nl
De Horst 10
6932 BS WESTERVOORT
Telefoonnummer: 0617546850
E-mailadres: info@dressuurproeven.nl
KvK-nummer: 09193636
Btw-identificatienummer: NL178458983B01

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan info@dressuurproeven.nl.

12.3 Wanneer door Dressuurproeven.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dressuurproeven.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Levertijden

Twijfel je over de levertijd? Informeer van te voren even.
We merken nl. dat bij een aantal leveranciers helaas artikelen pas weer veel later binnenkomen dan verwacht.

 

Mondkapjes

Mondkapjes met vrolijke paardenprint!
Bekijk hier de beschikbare kleuren

 

Verzending

GRATIS VERZENDING
vanaf € 69,-
​ binnen Nederland
Daaronder slechts €4,95

Wij verzenden naar België, 
Duitsland, Frankrijk, Spanje

Meer informatie
 

Artikel niet gevonden?

Staat er een artikel van een bepaald merk niet in de webshop? Neem dan gerust even contact op. We hebben nl. niet alle artikelen van de merken die we aanbieden in deze webshop staan.

© 2017 - 2020 Dressuurproeven.nl | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.